The Heist – Solo Full-Mask Show

Datum voorstelling

Aanvangsuur

Written and directed by Lee Delong

With Ralf Wetzel

Music by Monique Laleeuwe

Masks by Ralf Wetzel

Song “Drowning” by Lee Delong

'The Heist' is een eerbetoon aan alle restauranthouders en eigenaren van kleine bedrijven die tijdens de pandemie voor hun leven hebben gevochten. De show is een melodrama, gespeeld met volledige maskers door een solo-acteur. Het stuk onderzoekt het lot van een man die alles verliest. Met komedie, masker, muziek en beweging bekritiseert "The Heist" een wereld van uitbuiting en kapitalisme.
Het verhaal begint met het alledaagse maar gelukkige leven van de kleine bistro-eigenaar en chef-kok Steve, die plotseling in de maalstroom van een wereldwijde pandemie terechtkomt. Zonder waarschuwing of reden is zijn bedrijf overgeleverd aan verschillende beperkingen en sluitingen, waardoor hij op de rand van de afgrond staat. Hij wordt gedwongen tot een leven van misdaad, waarin hij jammerlijk faalt. Hij probeert de reden voor zijn lot te begrijpen en vindt geen antwoorden, hij spiraalt wanhopig naar het dieptepunt. Wanneer hij bijna bezwijkt door de hopeloosheid van zijn menselijke strijd, komt hij door een ironische speling van het lot terug in contact met waar hij echt van houdt...tot die liefde in het gedrang komt.

Lee Delong ontleedt meesterlijk de menselijke strijd om te overleven en de daaraan inherente zinloosheid, op een verleidelijke, charmante manier. Ze contrasteert het woordeloze lijden van een gemaskerd leven met een verhoogd gevoel van ontroering. Aangezien er maar één acteur en vier maskers is, moet Wetzel karakters en lichamelijkheid met grote bekwaamheid veranderen. Wetzel springt, rolt, ontploft, stort in, droomt en is gekweld in snelle opeenvolging met een enorme vaardigheid. Delongs gebruik van muzikale onderstreping en geluidseffecten verheffen Wetzels interpretatie. De resulterende muziek, gecombineerd met de bedreven bijdrage van Monique Laleeuwe, geeft kleur aan Steve's emotionele achtbaan en zorgt voor een soundscape die de lege ruimte vult. Een algemene lichte, komische stijl geeft het verhaal meer waarde. Dit zeldzame ensemble van elementen levert een actueel stuk melodrama op, uniek en teder gebracht.”

“The Heist” is an homage to all the restaurant and small business owners who have fought for their lives during the pandemic. The show is a melodrama, played with full-masks by a solo actor. The piece explores the plight of a man who loses everything. Using comedy, mask, music, and movement, “The Heist” criticizes an exploitative, capitalist world.

The story opens on the mundane but happy life of small bistro owner and chef, Steve, who is suddenly thrown into the maelstrom of a global pandemic. Without warning or reason, his business is at the mercy of various restrictions and closures, bringing him to the brink of ruin. He is forced into a life of crime, at which he fails miserably. He seeks to understand the reason for his fate and finding no answers, he spirals desperately to rock bottom. When he nearly succumbs to the hopelessness of human struggle, an ironic twist of fate lights the path back to what he truly loves, though that love is compromised.

Lee Delong masterfully dissects the human struggle for survival and its inherent meaninglessness in an alluring, charming way. She contrasts the wordless sufferings of a masked life with a heightened sense of poignancy. She puts Wetzel through all his moves to explore the play’s multiple characters. Since there is only one actor and four masks, Wetzel must change characters and physicality with great prowess. Wetzel jumps, rolls, tippy-toes, explodes, collapses, dreams, and agonizes in rapid-fire succession with enormous skill. Delong’s use of musical underscoring and sound effects elevate Wetzel’s interpretation. The resulting music, combined with Monique Laleeuwe’s adept contribution, adds colour to Steve’s emotional rollercoaster and provide a soundscape that fills the empty space. A general light, comedic style puts the story into greater value. This rare ensemble of elements renders a timely piece of melodrama, uniquely and tenderly delivered.”

Tickets : https://www.uitbureau.be/nl/events-en-tickets/the-heist-solo-full-mask-show

Tickets Uitpas enkel via Uitbureau!

Event Schedule Details

    Deel dit event
    VOEG TOE AAN UW AGENDA